Provizní systém-podmínky

Zapoj se do našeho provizního systému a vydělávej doporučením. Díky affiliate marketingu můžeš získat pár korun navíc, nebo si vytvořit stálý příjem. Stránky, emailing, telefony, sociální sítě ...  Zaregistruj se a můžeš začít. 

Obchodní  podmínky provizního systému OkTex

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující  se uživatel (dále jen „partner“) bere na vědomí, že okamžikem, kdy odklikne tyto obchodní podmínky, vyplní registrační formulář a umístí reklamní prvek na svoji internetovou stránku, nebo jej bude jinak propagovat, je uzavřena smlouva mezi partnerem a obchodní společností Espaun s.r.o. , se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4, IČ: 29153778 (dále jen „provozovatel“),.Prosíme, zadávejte do registrace pravdivé a úplné informace. Usnadní nám to komunikaci s Vámi, v případě, že se vyskytne nějaký problém. Zadávejte také telefon.

Potvrzením Obchodních podmínek partner potvrzuje, že se s výší provize jakož i s ostatním obsahem na internetových stránkách www.oktex.eu  seznámil, že s ní souhlasí a že souhlasí i s podmínkami spolupráce dle těchto Obchodních podmínek a smlouvu za těchto Obchodních podmínek uzavírá. ⦁ Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění. V případě změny, která se týká výše provize, provozovatel změnu potvrdí emailem bezodkladně poté, co bude změna zveřejněna na jeho internetových stránkách. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na espaun001@gmail.com. Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Partner umístí na své stránky reklamní prvky (bannery,  textové odkazy a další formáty) poskytnuté provozovatelem za účelem propagace kampaní vedených v systému oktex.cz. Provozovatel se zavazuje vyplatit partnerovi provize podle pravidel uvedených u konkrétní kampaně zařazené do systému , což provozovatel identifikuje podle ID partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky partnera na stránku inzerenta a následným uložením tohoto čísla po smluvenou dobu v cookies návštěvníka. Další možností je propagace pomocí sociálních sítí, emailů nebo osobního doporučení. Doménou Oktex se také myslí všechny  podstránky a subdomény

Provize a její výše. Nárok na provizi partnerovi vzniká, jakmile proběhne akce definovaná u kampaně v systému . Pokud u jednotlivé kampaně není uvedeno jinak, má partner nárok na provizi až poté, co zákazník uhradí kupní cenu .Co se týká produktů, provize je partnerovi připsána na účet v systému  po jejím uskutečnění a kontrole proběhne schválení.    Provize může být vidět v systému, ale díky neschválení nemusí být (částečně) vyplacena. 

Základní provize je 5% z uskutečněných prodejů ( počítá se z ceny bez DPH)..Provozovatel může provize a bonusy změnit, což oznámí partnerům. Nárok vzniká splněním podmínek. U všech provizí, včetně bonusů a odměn, platí možnost vyplácení, poskytnutí a podobně, v případě, že je platba uhrazena a není v možnosti vrácení garance. Pro specifickou spolupráci budou provize domluveny individuálně.⦁

Vyúčtování provizí se provádí za každý kalendářní měsíc, přičemž minimální částka pro vyplacení provize je 1000 Kč. Pokud partnerský účet nedosáhne této částky, dochází k převodu zůstatku do následujícího období.    Nárok na provize nejčastěji vzniká těmito způsoby:⦁ návštěvník nakoupí přes partnerský odkaz⦁ pověřená osoba zadá nákup přes odkaz (například agentura, která zajišťuje nákupy a nastavení pro své klienty.⦁ pokud na nového klienta partner upozorní před vlastní aktivací na email  espaun001@gmail.com  (například osobní doporučení)⦁ pokud zákazník zadá unikátní číslo kuponu ( některé produkty umožňují partnerské kupony, které partner fyzicky nebo emailem předá zákazníkovi – osobní doporučení) Nárok na provize vzniká nejdříve 30 dní od registrace partnera, dále na základě možnosti vrácení produktu – viz výše.⦁ aktuální výše provize je specifikována u každého produktu⦁ Vyúčtování provizí se provádí 1x za měsíc, na základě žádosti partnera. Všechny žádosti nebo faktury musí být doručeny společnosti Espaun s.r.o. do 15. dne v měsíci, jinak  mohou být splaceny až v dalším měsíci. Platba se provede na účet partnera nebo složenkou, popřípadě elektronickou peněženkou. Částku je také možné čerpat za produkty na stránkách oktex.eu a to poměrem 1:1,3 ( to znamená, že dostanete hodnotu o 30% větší) . Příklad: hodnota vaší provize Kč 2000, dostanete Kč 2000 na vybraný účet, nebo obdržíte pordukty či služby v ceně Kč 2600 (řeší se individuálně).

Celkovou částku provize vždy vidí partner na svém účtu v sekci Prodeje. Pokud je partner podnikatelem je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu. Faktura má splatnost 14 kalendářních dní, počínaje dnem doručení na adresu provozovatele. V případě nepodnikatele se provize vyplácí do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy partner o výplatu provize požádá po splnění podmínek pro vznik nároku na provizi. Partner bere na vědomí, že veškeré odvody a daně řeší sám na vlastní odpovědnost. Při prvním vyúčtování provize je partner bez ŽL povinen zaslat kopii Občanského průkazu (OP) k potvrzení jeho identity. V opačném případě partnerům bez ŽL nevzniká nárok na provizi. Partner dále souhlasí se zpracováním osobních údajů dle OP. ⦁ Za nezaplacené objednávky nebo objednávky stornované či nepotvrzené inzerenty, popřípadě zrušené v garanci systému  se provize nevyplácí (popřípadě vyplácí její část). Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi, případně žádat její vrácení nazpět (pokud již byla uhrazena), pokud partner poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, zejména bude vyplňovat formuláře (lead) ohledně příslušného produktu fiktivními údaji nebo údaji osob, které nemají ve skutečnosti o předmětný produkt zájem nebo osob, které nebudou schopny splnit své závazky nebo bez vědomí příslušné osoby. Toto ujednání nezbavuje partnera povinnosti uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení těchto podmínek. Pokud partner hodlá jakoukoli platbu v rámci programu zpochybňovat, musí o tom provozovatele písemnou formou vyrozumět do 5 dní od uveřejnění příslušné platby v systému . Pokud tak partner neučiní, není oprávněn požadovat za dané období provizi ve vyšší výši. Provize bude vypočítána výhradně na základě záznamů provozovatele s tím, že údaje ve statistikách mohou být zpětně opraveny, např. v důsledku opravy matematické chyby apod. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy. ⦁ Protože je v systému dovoleno využít vlastní konverze ( osobně nakoupit přes provizní systém), je další podmínkou pro vyplacení provize mít minimálně 2 konverze . To znamená například  1 konverze + 1 vlastní. ⦁ Práva a povinnosti partnera⦁ Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na kampaně zapojené v systému oktex.eu v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, sociální sítě a podobně, na nichž je umístěna reklama na kampaně zapojené v systému a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách. Poskytnutá reklamní grafika a jiné prvky od inzerenta, nebo provozovatele je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě . Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých kontaktních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem systému  a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele. Je zakázáno zasílání nekalé reklamy (spam) prostřednictvím diskusních skupin, emailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Veškeré emaily, které jakkoliv souvisí se spoluprací dle těchto podmínek, je partner oprávněn rozesílat pouze zájemcům ze své vlastní databáze .  V každém odeslaném emailu musí být věta a odkaz s možností odhlášení příjmu dalších zpráv.Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele nebo jeho inzerentů. ⦁ Partner nesmí uvádět jiné ceny než ceny inzerenta , pokud není domluveno jinak. Partner nesmí odměňovat návštěvníky webů za prohlížení reklam a nesmí slibovat odměnu třetím stranám za takové jednání, pokud není výslovně uvedeno jinak u konkrétní kampaně. Pokud pojme provozovatel podezření o protiprávním jednání partnera, dovoluje partner provozovateli vydání všech jeho uvedených kontaktních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům k prověření celé záležitosti. Partner se zavazuje zdržet se zobrazování reklamního prvku na internetové stránce, která ve svém názvu obsahuje registrovanou obchodní známku provozovatele nebo kteréhokoliv jeho inzerenta, pokud k tomu nedostane písemný souhlas provozovatele. Pokud partner tuto svoji povinnost poruší , je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, ukončit spolupráci a nevyplácet provize. Partner se zavazuje zajistit taková opatření, aby jiné osoby neměly přístup do jeho účtu na internetových stránkách oktex.eu, v opačném případě je odpovědný za jednání těchto osob. Partner bere na vědomí, že veškeré informace, které v průběhu spolupráce zjistí, jsou obchodním tajemstvím provozovatele a zavazuje se nevyzradit je třetím osobám (zejména informace o výši své provize). Reklamní prvek nesmí být umístěn na stránky s pornografickým obsahem nebo jinak závadné nebo na stránky, které by mohly poškodit dobré jméno provozovatele nebo jeho inzerentů. Nesmí umístit odkaz či banner na stránkách bez obsahu, nebo vytvořených pouze pro potřeby zobrazování reklam.Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu internetových stránek, na které budou umístěny odkazy. Partner nesmí jakkoliv poškozovat jména, značky nebo stránky jako Espaun s.r.o., oktex.eu

 Doba trvání, ukončení spolupráce, ostatní . Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Provozovatel systému oktex.eu je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, když pojme podezření, že partner porušil některou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách. V tomto případě nevzniká nárok na vyplacení provizí vedených v systému . Vypovězení této dohody partnerem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce, následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně. Po dohodě je možné zaslat emailem. Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob. Tato smlouva nijak neomezuje partnera v poskytování reklamních ploch také dalším subjektům, než jsou inzerenti provozovatele. Partner může svobodně využívat i jiné reklamní systémy. Espaun s.r.o.  nenese žádnou zodpovědnost za obsah, data, použití ,ochranné známky, ani jiné záruky týkající se nabídky inzerenta. Nenese žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné či nepřímé škody, vyplývající z použití nabídky nebo produktu zákazníkem. Každý inzerent má právo při vzniklém sporu vymáhat své právo proti zákazníkovi nebo partnerovi svým jménem. 

 

 

Affiliate centrum - přístup nonstop. Zde vidíte své sumáře kliknutí, provizí čekajících na schválení a schválených.

Systém zatím neumí všechny potřebné akce, proto tato aktualizace.

V sekci bannery a odkazy máte své affiliate linky. Html kód umístíte na své stránky.

Pokud sdílíte ( propagujete ) na sociálních sítích nebo v emailu, budete potřebovat unikátní link

Tento link získáte zkopírováním textu mezi uvozovkami . Začíná https a končí obvykle číslem.

Příklad: Link který vidíte v sekci Odkazy je určen pro vložení do stránek:

<a href="https://www.oktex.eu/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=2&linkId=2" title="OkTex">Hlavní link</a>

Pro práci na Facebooku, s emailem atd použijete link:

https://www.oktex.eu/action/Affiliate/setAccess/?partnerId=2&linkId=2

 

 Aktuálně jsou nastaveny  základní odkazy, na bannerech pracujeme.

PROVIZE:

systém zatím neumožňuje specifikovat provize, proto do odvolání nebo změny platí toto:

10% z objednávek ( magnety na auta, mrtvý úhel, objednávky do Kč 4999 )

5% ze všech jednotlivých objednávek z částky Kč 5000-9999

4% z objednávky Kč 10 000 - 11 999 

4% z objednávky Kč 12 000 - 14 999

3% z objednávky Kč 15 000 - 19 999

2% z objednávky Kč 20 000 - 29 999

1% z objednávky nad Kč 30 000

Provize antigenní testy: do 200ks 10%,od 200ks individuálně ( platí pro jednotlivé objednávky )

V sytému uvidíte 5% u všech objednávek, než se schválí a přepíší aktuální výší provize.

Větší objednávky se řeší individuálně.